ஜெனரேட்டர்

    ஜெனரேட்டர்
    ஜெனரேட்டர் ஜெனரேட்டர்
    Tiger Auto Cooler

    பாவித்த, நல்ல நிலையிலுள்ள ஜெனரேட்டர். 5000 KV. விலையை பேசி தீர்மானிக்கலாம்.

    Contact No : 077-865-9103