பொதுக் கணக்குகளுக்கான குழுவின் உறுப்பினர்கள்!

9வது நாடாளுமன்றத்தின் பொதுக் கணக்குகளுக்கான குழுவின் உறுப்பினர்களாக செயல்படும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் பெயர்களை சபாநாயகர் இன்று வெளியிட்டார்.

14 உறுப்பினர்கள் அரசாங்க பிரிவைச் சேர்ந்தவர்களும், எதிர்க்கட்சியைச் சேர்ந்த 8 உறுப்பினர்களும் உள்ளனர்.

குழுவின் தலைவர் குழுவின் உறுப்பினர்களால் பிற்காலத்தில் முடிவு செய்யப்படுவார்கள்.

அதன்படி பொது கணக்குகள் குழுவின் உறுப்பினர்கள் விபரம்-

உதய கம்மன்பில,
துமிந்த திசனாநாயக்க,
தயாசிறி ஜெயசேகர,
லசந்த அழகியவண்ண,
சுதர்ஷினி பெர்னாண்டோபுள்ள,
ஷெஹான் செமசிங்க,
பிரசன்ன ரணவீர,
திஸ்ஸ அத்தநாயக்க,
திஸ்ஸ விதாரன,
ஹரின் பெர்னாண்டோ,
நிரோஷன் பெரேரா,
பைசல் காசிம்,
அசோக் அபேசிங்க,
புத்திக பத்திரண,
கே. காதர் மஸ்தான்,
சிவஞானம் ஸ்ரீதரன்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here