அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்கள்!

கோட்டாபய ராஜபக்ச- பாதுகாப்பு

மஹிந்த ராஜபக்ச- நிதி, புத்தசாசன, சமய விவகார, கலாசார அலுவல்கள், நகரஅபிவிருத்தி, வீடமைப்பு

நிமல் சிறிபால டி சில்வா- தொழில்

ஜீ.எல்.பீரிஸ்- கல்வி

பவித்ராதேவி வன்னியாராச்சி- சுகாதாரம்

தினேஷ் குணவர்த்தன- வெளிநாட்டலுவல்கள்

டக்ளஸ் தேவானந்தா- கடற்றொழில்துறை

காமினி லொக்குகே- போக்குவரத்து துறை

பந்துல குணவர்த்தன- வர்த்தக துறை

சீ.பீ.ரத்னாயக்க-வனஜீவராசிகள், வனப்பாதுகாப்பு

ஜனக பண்டார தென்னக்கோன்- அரச சேவைகள், மாகாணசபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி

கெகலிய ரம்புக்வெல- வெகுசன ஊடகம்

சமல் ராஜபக்ச- நீர்ப்பாசன துறை

டலஸ் அழகப்பெரும- மின்சக்தி துறை

ஜோன்ஸ்டன் பெர்ணான்டோ- நெடுஞ்சாலைகள் துறை

விமல் வீரவன்ச- கைத்தொழில்துறை

மஹிந்த அமரவீர- சுற்றாடல்துறை

எஸ்.எம்.சந்திரசேன- காணி

மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே- கமத்தொழில் துறை

வாசுதேவ நாணயக்கார- நீர்வழங்கல் துறை

உதய கம்மன்பில- வலுச்சக்தி

ரமேஷ் பத்திரண- பெருந்தோட்டத்துறை

பிரசன்ன ரணதுங்க- சுற்றுலாத்துறை

ரோஹித அபேகுணவர்த்தன- துறைமுகங்கள், கப்பல்துறை

நாமல் ராஜபக்ச- இளைஞர், விளையாட்டுத்துறை

அலிசப்ரி- நீதித்துறை

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here